ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 27 ส.ค. 2561
ปีงบประมาณ : 2561
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินฟุตซอลกีฬาคนหูหนวก
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
กีฬา : คนหูหนวก Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1) เคยผ่านการตัดสินฟุตซอลคนปกติมาก่อน 2) ไม่จำกัดอายุ
ประกาศผล : 27 ส.ค. 2561
เข้าอบรม : 1 ก.ย. 2561 - 5 ก.ย. 2561
สถานที่อบรม : สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย กมล มาประสพผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
2นาย ก้องพิภพ ใจพลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
3นางสาว กัลยกร ชัยณรงค์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
4นางสาว เกสินี ศรีเกื้อกูลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
5นาย คมกริช แซ่ฉั่วผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
6นาย จตุพร ตรีพงษ์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
7นาย จิรทีปต์ บูรณประทีปผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
8นาย ชวนากร ศรีพนมผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
9นาย ชัชวาลย์ ขาวแก้วผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
10นาย ชาญชัย ศิริงามผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
11นาย ชาติชาย ชมวะนาผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
12นาย ฐิติกร จันทร์เสนผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
13นาย ณรงค์ศักดิ์ ก้อนแก้วผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
14นาย ณัฐวัฒน์ ทองคำผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
15นาย ณัฐวิชช์ นาเมืองผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
16นางสาว ดาวเรือง สิงห์สังข์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
17นาย ทวีชัย สุภัทร์วันผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
18นาย ธนกฤต แหลมไพศาลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
19นาย ธนากรณ์ วีรศิลป์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
20นาย ธวัชชัย รักชาติผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
21นาย ธีรศักดิ์ มีสมศักดิ์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
22นาย ธีระยุทธ หล้าสมบูรณ์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
23นาย นริศร นิรันดร์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
24นาย บุญลือ จ้อยมีผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
25นาย ประดิษฐ์ พิศวาทผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
26นาย ปัณณพัฒน์ อธิพุฒิพัฒน์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
27นาย พีระพงษ์ พรามนุชผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
28นาย ไพฑูรย์ และมิตรผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
29นาย ภราดร แผนงามผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
30นาย ภาณุวัฒน์ เรียนเวชผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
31นาย ภูมิรินทร์ ศรีสุมังผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
32นาย ยุทธกร ไม้เกตุ
33นาย ยุทธพงษ์ เรียนทับผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
34นางสาว รวิษา เปลี่ยนเที่ยงธรรมผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
35นาย รังสรรค์ วินิจผลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
36นาย รัตนชัย ธรรมนิตย์สกุลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
37นาย รัศมี จินดามัยผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
38นาย วิภุช วิเศษสิงห์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
39นาย วิไร พลอยแสงผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
40นาย เวนิช สมประสงค์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
41นาย สมพร ราชดีผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
42นาย สมศักดิ์ ฤทธิรอนผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
43นาย สุรศักดิ์ ไม้หอมผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
44นาย สุรศักดิ์ เลี่ยนเครือผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
45นาย สุรศักดิ์ ทองสุวิมลผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
46นาย เสรี สุขสำราญผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
47นาย องอาจ ขามโนนวัดผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
48นาย อดุลยชาติ ขันธมะผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
49นาย อนุสรณ์ ศศิวัฒน์วานิชผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
50นาย อภิสิทธิ์ เจะเละผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
51นาย อัครเดช อินต๊ะอินผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
52นางสาว อัญชลินทร์ ศิวลักษณ์ผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
53นาย อัษฎกร แสงอุไรผู้ตัดสินกีฬาLevel 1 35.สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย