ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 10 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ระดับ 1 รายการ BMX Coaching Course, Level 1
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (BMX) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : จักรยาน Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.เป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นด้านกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ 2.มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปี 3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 4.มีความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี 5.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกีฬาจักรยานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 6.มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต 7.เป็นผู้สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 8.นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 9.การพิจารณาของคณะกรรมการว่าผู้ใดมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผล : 10 ธ.ค. 2561
เข้าอบรม : 11 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561
สถานที่อบรม : โรงแรมวาสิฏฐี ซิตตี้
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย ขวัญชัย วงษ์กฤษณ์ผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
2นาย จรัส กลิ่นสีงามผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
3นาย จักรเพชร วิชนาผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
4นาย จักรรัตน์ จุลโกศัยผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
5นาย จีระพล ปัทมินทร์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
6นาย ชลวัชร ธรรมนพเก้าผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
7นาย ชัยรัตน์ ใจอยู่ผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
8นางสาว ชามาวี เกิดมณีผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
9นางสาว ชุติกากาญจน์ กิจวานิชเสถียรผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
10นาย ณิชพน จันทร์ษุตะผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
11พันตรี เดชเผชิญ อั่วกลางผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
12นาย ไทรัช สุริวงศ์ผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
13นาย ธนวิน ส้มเช้าผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
14นาย นนทกร อินทร์โคกสูงผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
15พันโท บัญชา นุนารถผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
16นาย ปูชิต พุทธรัตนชาติผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
17นาย พิสิฐ นิลสนธิผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
18นาย ภุชงค์ พนาขยาดผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
19นาย วรเมธ คำคงผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
20นางสาว วรัญญา แซ่แต้ผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
21นางสาว วาทินี ลือขจรผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
22นาย วีระ คล้ายมณีหาญผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
23นาย สมคิด ฮาระตะวันผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
24นาย สวัสดิ์ นิลศรผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
25นาย สิทธิโชค แก้วสีขาวผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
26นาย สุทนต์ คำคงผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
27นาย สุรชัย จั่นเพิ้งผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
28นางสาว อภิญญา พรหมบุตรผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
29นาย อัถร ไชยมาโยผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
30นาย อานนท์ ปานนภาผู้ฝึกสอน (BMX)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ