ประกาศรับสมัครวันที่ 18 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
กีฬา : เทควันโด (ต่อสู้-ท่ารำ) ระดับชาติ
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดาดั้ง 2 3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผล : 18 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมประตูน้ำ
เอกสารแนบ :