ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาแข่งเรือใบ ขั้นพื้นฐาน (National judge clinic)
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : เรือใบ พื้นฐาน (Basic)
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.สัญชาติไทย 2.บุคคลทั่วไป 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ประกาศผล : 21 ม.ค. 2562
เข้าอบรม : 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมซีพาราไดซ์ และบริเวณอ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม