ประกาศรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 2562 - 17 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 1.สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ
กีฬา : ยูโด Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ๑. สัญชาติไทย ๒. เป็นผู้ฝึกสอนในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๓. ต้องมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัดขึ้นไป ๔. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร ๕. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชนิดกีฬานั้น ๆ ๗. ต้องได้รับการรับรองจากต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศผล : 18 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 21 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เอกสารแนบ :