ประกาศรับสมัครวันที่ 1 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ "National Track Commissaire Course 2019, ระดับชาติขั้นพื้นฐาน "
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : จักรยาน พื้นฐาน
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.เป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นด้านกฎ กิติกา กีฬาจักรยานประเภทถนน 2.มีสัญชาติไทย 3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 4.มีความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี 5.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกีฬาจักรยานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 6.มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต 7.เป็นผู้สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 8.นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 9.การพิจารณาของคณะกรรมการว่าผู้ใดมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผล : 15 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมวาสิฏฐี ซิตตี้
เอกสารแนบ :