ประกาศรับสมัครวันที่ 2 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 12.สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : แบดมินตัน License C
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้กับสโมสร/ชมรม/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/บริษัท และกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในปัจจุบัน 2. เป็นผู้ที่มีทักษะ เทคนิคกีฬาแบดมินตันที่ดี หรือเคยเป็นนักกีฬา/เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันในระดับชมรม/สโมสร/จังหวัด/เขต/ภาค/ระดับชาติ/ตัวแทนทีมชาติ 3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4. ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 5. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครของผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม โดยถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผล : 15 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 9 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : ณ ห้องประชุม โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :