ประกาศรับสมัครวันที่ 5 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sports Coaching Program - ICSC
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน ICSC ระดับนานาชาติ
สมาคม/จังหวัด : 76.การกีฬาแห่งประเทศไทย
กีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ : 16
รายละเอียด : 1. เป็นบุคลากรกีฬาที่รับผิดชอบด้านการฝึกสอนนักกีฬา หรือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือองค์กรกีฬาอย่างแท้จริง ณ ปัจจุบัน โดยสมาคมกีฬาหรือองค์กรกีฬาให้การรับรอง หมายเหตุ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฯ จะต้องไม่เป็นสมาคมกีฬาที่ถูกสงวนสิทธิการพัฒนาบุคลากรกีฬาตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 2. เป็นบุคลากรกีฬาที่สมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬา มีแผนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ทางการกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. บุคลากรกีฬาจะต้องเป็นบุคลากรกีฬาที่มีรายชื่อในระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ http://hrd.sat.or.th 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 5. มีทักษะในการฟัง พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 วัน ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
ประกาศผล : 5 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 8 มี.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
สถานที่อบรม : GOLDEN TULIP SOVERIEGN HOTEL BANGKOK
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
1หลักเกณฑ์ ICSC 2019.pdf