ประกาศรับสมัครวันที่ 13 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา High Level Seminar On Sprint
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 16.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : กรีฑา ระยะสั้น-วิ่งข้ามรั้ว
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : - เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาประเภท Sprint - อายุ 20 ปีขึ้นไป
ประกาศผล : 21 ม.ค. 2562
เข้าอบรม : 11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
สถานที่อบรม : สมาคมกีฬากรีฑาฯ
เอกสารแนบ :