ประกาศรับสมัครวันที่ 10 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : High Level Seminar On Throw
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 16.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : กรีฑา ทุ่ม-พุ่ง-ขว้าง
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : - อายุ 20 ปี ขึ้นไป - เป็นผู้ฝึกสอนกรีฑา
ประกาศผล : 18 ก.พ. 2562
เข้าอบรม : 4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : สมาคมกีฬากรีฑาฯ
เอกสารแนบ :