ประกาศรับสมัครวันที่ 4 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อ ระดับชาติ Level 1
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 40.สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
กีฬา : ชักกะเย่อ ระดับชาติ
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.เป็นสัญชาติไทย 2.ได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกให้ภาคปฏิบัติ 4.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชนิดกีฬานั้นๆ 5.ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศผล : 1 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : ปาล์มสวย รีสอร์ท ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
เอกสารแนบ :
สมัครอบรมหลักสูตร