ประกาศรับสมัครวันที่ 26 ม.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
ปีงบประมาณ : 2563
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class3)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (ระดับชาติ) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
กีฬา : ปันจักสีลัต Class 3
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 45 ปี • ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ
ประกาศผล : 27 มี.ค. 2563
เข้าอบรม : 17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
สถานที่อบรม : โรงแรมอัลมีรอซ
เอกสารแนบ :