ประกาศรับสมัครวันที่ 13 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
ปีงบประมาณ : 2563
ชื่ออบรมหลักสูตร : การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (ฟินสวิมมิ่ง) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
กีฬา : ดำน้ำ Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. สัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ฝึกสอนในมหาวิทยาลัย ชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 4. ต้องมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ในระดับจังหวัดขึ้นไป 5. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 6. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชนิดกีฬานั้น ๆ 8. ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศผล : 1 ก.ย. 2563
เข้าอบรม : 9 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563
สถานที่อบรม : BHUKITTA BOUTIQUE HOTEL
สมัครอบรมหลักสูตร
ตรวจสอบเลขบัตร
ข้อมูลส่วนตัว
 
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ข้อมูลที่อยู่และสถานที่ทำงาน