โครงสร้างองค์กร
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย ก้องศักด ยอดมณี

เบอร์โทร : 02 186 7581

อีเมล์ :

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย วิษณุ ไล่ชะพิษ

เบอร์โทร :

อีเมล์ :

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาย สมพร วรรณศิริ

เบอร์โทร :

อีเมล์ :

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา

นาง ภาสินี พันธุมะบำรุง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7172

อีเมล์ :

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นางสาว ปิยวรรณ บรรจง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7184

อีเมล์ : piyawan.b@sat.or.th

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นางสาว ลลิดา ภักดีคีรีไพรวัลย์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8141

อีเมล์ : lalida@sat.or.th

นางสาว พิไลลักษณ์ บุญสิทธิ์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7302

อีเมล์ :

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นางสาว พิกุลแก้ว จันทร์เพ็ง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8151

อีเมล์ : phikulkaew.ch@sat.or.th

นางสาว นคพรรณ สุวรรณหงษ์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8152

อีเมล์ : nakhapan.s@sat.or.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นาย มงคล ศัพทะนาวิน

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8143

อีเมล์ : mongkol.s@sat.or.th

นางสาว กรกมล ศิลปอาชา

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8155

อีเมล์ : kornkamol.s@sat.or.th

นางสาว มาฆวรรณ เชื้อประทุม

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8142

อีเมล์ : makhawan.c@sat.or.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นาย ธนากร ปลั่งกลาง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8154

อีเมล์ : thanakorn.p@sat.or.th