ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 17 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทเสือภูเขา ระดับ 1 "National MTB Coaching Course, Level 1"
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : จักรยาน Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.เป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นด้านกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ 2.มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปี 3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 4.มีความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี 5.ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกีฬาจักรยานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น 6.มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต 7.เป็นผู้สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด 8.นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 9.การพิจารณาของคณะกรรมการว่าผู้ใดมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผล : 17 ธ.ค. 2561
เข้าอบรม : 13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
สถานที่อบรม : จังหวัดสุพรรณบุรี
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย กรณ์ สังฆบุญผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
2ส.ต.ท. กฤติกา ศิลาพัฒน์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
3นาย กิตติธัช ปินตาผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
4นาย กีรติ สุขประสาทผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
5นาย จีระพล ปัทมินทร์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
6นาย ณิชพน จันทร์ษุตะผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
7พันตรี เดชเผชิญ อั่วกลางผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
8นางสาว นาตาลี ปัญญาวันผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
9นาย ประเสริฐ รัตนภูมิผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
10นาย ปูชิต พุทธรัตนชาติผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
11นาย พีระยศ เถรว่องผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
12นาย ภัทรธรรม ภูธรารักษ์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
13จ่าเอก ยุทธพันธ์ ชัยรัตน์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
14นาย รวีนท์ สท้านพลผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
15นาย วรมินทร์ คูณทวีผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
16ส.อ. วรเมธ คำคงผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
17นางสาว วรินทร เพ็ชรประพันธ์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
18นางสาว วิภาวี ดีคาบาเลสผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
19นางสาว ศิรภัสสร ชาติกำเหนิดผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
20นาย สวัสดิ์ นิลศรผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
21นาย สอาด ปัญญาวันผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
22นาย สืบสกุล สุขจรรยาผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
23นาย สุชาติ อาภัสโรสกุลผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
24นาย สุทนต์ คำคงผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
25นาย อดิศักดิ์ ไตลังกะผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
26จ.อ. อภิสิทธ์ เจริญกิจผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
27นาย อมรศักดิ์ เพ็ธรประพันธ์ผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
28นางสาว อัญชลี ใยเมืองผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
29นาย อัถร ไชยมาโยผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
30นาย อาทิตย์ บุญเซ่งผู้ฝึกสอน (เสือภูเขา)Level 1 39.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ