ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬาแข่งเรือใบ ขั้นพื้นฐาน (National judge clinic)
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : เรือใบ พื้นฐาน (Basic)
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.สัญชาติไทย 2.บุคคลทั่วไป 3.มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ประกาศผล : 21 ม.ค. 2562
เข้าอบรม : 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมซีพาราไดซ์ และบริเวณอ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย กฤษดา วงศ์ทิมผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2นาวาโท นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3นาวาโท นิทัศน์ รอดหนุ่นผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4นาย บรรพต วิถีผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5จ่าเอก อธิวัฒน์ โฉมทองดีผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6จ่าเอก อนุสรณ์ งามริตผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7นางสาว กมลชนก กล้าหาญผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8นางสาว กมลวรรณ จันทร์ยิ้มผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
9จ่าตรี กีระติ บัวลงผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
10จ่าเอก จิรายุ บุญประเสริฐผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
11พันจ่าเอก ชัยฐณัฐ ไทยกิ่งผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
12จ่าเอก ชารี อิทธิพรผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
13นาวาเอก ชำนาญ สอนแพงผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
14พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ แป้นแย้มผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
15นาย ณัฐวุฒิ วงษ์รักษ์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
16จ่าเอก ดนัย นาคำผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
17นาวาโท ทวียศ รัตนศีลผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
18จ่าเอก ทศพล มหาวิเชียรผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
19จ่าเอก ธรรมศักดิ์ มีอยู่สามเสนผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
20นาวาโท ธีทัต รัตนศีลผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
21นางสาว นิชาภา ไหวไวผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
22นาย นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้วผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23เรือโท ปริวัติ อาลีมินทร์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
24นาวาโท พรชัย แสวงคุณผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
25นางสาว พัทธ์ธีรา มีอยู่สามเสนผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
26นาย พันธศักดิ์ อักษรณรงค์ผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
27พันจ่าเอก ไพรัช ฟักแก้วผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
28พันจ่าเอก มานัส โพธิ์ทองผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
29พันจ่าเอก ยุทธพงษ์ จันทร์ยิ้มผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
30นางสาว รจนา อัศววัฒนาพรผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
31พันจ่าเอก รัชตกุล นุชสมานผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
32นาย โรส โกลเดอร์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
33จ่าเอก วรวิทย์ วรแสนผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
34จ่าเอก วิรัตน์ จั่นธรรมผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
35นาวาตรีหญิง วิไล วังแก้วผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
36พันจ่าเอก สมเกียรติ ไทยทำนัสผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
37นาย สันติภาพ จิตรสวัสดิรักษาผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
38นาย สิทธิชัย คชาชื่นผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
39พันจ่าเอก สิทธิพร โฉมทองดีผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
40นาย สิทธิพล วิสาขะผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
41เรือตรี สุธน ธรรมสุนทรผู้ตัดสินกีฬาพื้นฐาน (Basic)6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
42เรือตรี สุธี พูนพัฒน์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
43เรือเอก สุบิณ ธิเขียวผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
44พันจ่าเอก อำนวย ศิริสินธุ์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์