ประกาศรับสมัครวันที่ 25 เม.ษ. 2562 - 29 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การพัฒนา ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย/หญิง ระดับพื้นฐาน Level 1 (อุบลราชธานี)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (ศิลป์) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
กีฬา : ยิมนาสติก ระดับพื้นฐาน
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : 1. สัญชาติไทย 2. เป็นผู้ฝึกสอนในมหาวิทยาลัย ชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 3. ต้องมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ในระดับจังหวัดขึ้นไป 4. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชนิดกีฬานั้น ๆ 7. ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศผล : 22 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 25 เม.ษ. 2562 - 28 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารแนบ :