ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 15 พ.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( Level 1 )
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 54.สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กีฬา : เปตอง ระดับชาติ
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาเปตองให้กับชมรม สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 2. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องสามารถเข้าร่วมภาคปฏิบัติได้อย่างดี 3. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 4. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร (3วัน)
ประกาศผล : 15 พ.ค. 2562
เข้าอบรม : 19 มิ.ย. 2562 - 21 มิ.ย. 2562
สถานที่อบรม : การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
เอกสารแนบ :
ลำดับชื่อไฟล์
120190304_133050.jpg
220190304_132938.jpg
320190304_132903.jpg
420190304_132713.jpg
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นางสาว จรรยา เกิดโถ
2นางสาว ฐปนีย์ โสภณ