ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 13 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแข่งเรือใบ ขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : เรือใบ Level 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1.มีสัญชาติไทย 2.สามารถเล่นกีฬาเรือใบได้เป็นอย่างดี 3.ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
ประกาศผล : 13 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
สถานที่อบรม : โรงแรมซีพาราไดซ์ และ อ่าวตงตาล อ.สัตหีบ
เอกสารแนบ :
รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่ ระดับ สมาคม เรียกดู
1นาย กฤษดา วงศ์ทิมผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2พันจ่าเอก ธำรงค์ แก้วเก้าผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3นาวาโท นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4พันจ่าเอก รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญาผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5นาย วิษณุ เกษมผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
6จ่าเอก อนุสรณ์ งามริตผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7นางสาว อ้อมใจ ปัดสาสุผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8นางสาว กมลวรรณ จันทร์ยิ้มผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
9จ่าเอก จิรายุ บุญประเสริฐผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
10 พันจ่าเอก จุลพงษ์ จันทร์ยิ้ม ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
11จ่าเอก ชารี อิทธิพรผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
12พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ แป้นแย้มผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
13จ่าเอก ทศพล มหาวิเชียรผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
14นาย ประยุทธ แซมทองผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
15จ่าเอก พิทักษ์ ส้มดีผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
16พันจ่าเอก ไพรัช ฟักแก้วผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
17นางสาว รุ่งพร แย้มวงษาผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
18จ่าเอก วิรัตน์ จั่นธรรมผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
19นาวาตรีหญิง วิไล วังแก้วผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
20นาย วีรยศ วิรุณพันธ์ผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
21พันจ่าเอก สมเกียรติ ไทยทำนัสผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
22นาย สิทธิชัย คชาชื่นผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
23นาย สิทธิพล วิสาขะผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
24เรือเอก สุบิณ ธิเขียวผู้ฝึกสอนกีฬาLevel 1 6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
25พันจ่าเอก อำนวย ศิริสินธุ์ผู้ตัดสินกีฬาระดับชาติ6.สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์