ประกาศรับสมัครวันที่ 11 มี.ค. 2562 - 3 เม.ษ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2562
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสิน (ต่อสู้) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 1.สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ
กีฬา : ยูโด (JAT) B
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : ๑. สัญชาติไทย ๒. เป็นผู้ฝึกสอนในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือชมรม สโมสร ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๓. ต้องมีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอน ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัดขึ้นไป ๔. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร ๕. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชนิดกีฬานั้น ๆ ๗. ต้องได้รับการรับรองจากต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศผล : 3 เม.ษ. 2562
เข้าอบรม : 1 เม.ษ. 2562 - 3 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
เอกสารแนบ :