ประกาศรับสมัครวันที่ 11 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : อบรมผู้ตัดสินกรีฑานานาชาติ หลักสูตร National Technical Official (NTO)
ตำแหน่ง : ผู้ตัดสินกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : 16.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กีฬา : กรีฑา NTO
ครั้งที่ : 2
รายละเอียด : - อายุ 20 ปี ขึ้นไป - เป็นผู้มีความรู้ด้านการตัดสินกรีฑา - เป็นผู้ตัดสินกรีฑา
ประกาศผล : 23 มี.ค. 2562
เข้าอบรม : 1 เม.ษ. 2562 - 5 เม.ษ. 2562
สถานที่อบรม : สมาคมกีฬากรีฑาฯ
เอกสารแนบ :