ประกาศรับสมัครวันที่ 5 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
ชื่ออบรมหลักสูตร : ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ระดับชาติ Licence B
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
กีฬา : คาราเต้ License B
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : 1. มีอายุไม่ต่ำ 20 ปี 2. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางคาราเต้สายดำ ขั้นต่ำ 1 Dan 3. อดีตนักกีฬาหรือนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในกีฬาคาราเต้ 3 ปีขึ้นไป 4. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Licence C ของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 5. ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในการทำทีมกีฬาคาราเต้ 2 ปีขึ้นไป 4. เป็นสมาชิกชมรม สโมสร สถาบันการศึกษา ที่ได้รับรองจากสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 5. เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสถาบันอื่นๆ 6. ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 7. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบการอบรมจะพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน
ประกาศผล : 1 ส.ค. 2562
เข้าอบรม : 5 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์