ประกาศรับสมัครวันที่ 21 ก.พ. 2564 - 21 มี.ค. 2564
ปีงบประมาณ : 2564
ชื่ออบรมหลักสูตร : การอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3)
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน (ระดับชาติ) ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
กีฬา : ปันจักสีลัต Class 3
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : คุณสมบัติผู้สมัคร -บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต -มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๐-๔๕ ปี -ได้รับอนุญาตจังผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร -มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมจะรับการฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติ
ประกาศผล : 22 ก.พ. 2564
เข้าอบรม : 17 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564
สถานที่อบรม : ZAYN HOTEL BANGKOK
เอกสารแนบ :