ประกาศรับสมัครวันที่ 26 มี.ค. 2564 - 23 เม.ษ. 2564
ปีงบประมาณ : 2564
ชื่ออบรมหลักสูตร : โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ระดับ ๒ ปี ๖๔
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับชาติ
สมาคม/จังหวัด : สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
กีฬา : บริดจ์ ระดับ 1
ครั้งที่ : 1
รายละเอียด : - ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ระดับ ๑ หรือ - เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ในองค์กร สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคมจังหวัด ฯลฯ หรือ - เป็นนักกีฬาบริดจ์ที่เคยแข่งขันระดับประเทศ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัย, กีฬาแห่งชาติ หรือ - เป็นบุคคลที่สมาคมกีฬาบริดจ์ฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมได้
ประกาศผล : 16 เม.ษ. 2564
เข้าอบรม : 20 เม.ษ. 2564 - 23 เม.ษ. 2564
สถานที่อบรม : โรงเรียนพิบูลสวัสดี จังหวัดภูเก็ต