โครงการอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติขั้นสูง ด้านการฝึกสอนกีฬา NSCA 2561

การอบรม โดย วิทยากร Mr. Tom DeLong จากสถาบัน NSCA Us.