การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน ระดับชาติ Level 1 ประเภทเสือภูเขา ประจำปี 2562

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน ประเภทเสือภูเขา) level 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ และบริเวณเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี