การอบรมผู้ตัดสินกีฬาลอนโบวล์ส ระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเบื้องต้น

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สฯ ได้จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาลอนโบวล์ส ระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ด้านทักษะและกติกาเบื้องต้น อันนำไปสู่การเป็นผู้ตัดสินในระดับต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมให้กีฬาลอนโบวล์สเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป