การอบรมการสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (2020 Thailand Sport Leaders Programme - TSLP)

การอบรมการสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (2020 Thailand Sport Leaders Programme - TSLP) วิชาที่ 1 Major Events ระหว่างวันที่ 20- 24 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร นายวิษณุ ไล่ชะพิษ เป็นประธานพิธีเปิด และผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา นายสมพร วรรณศิริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ซึ่ง มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน ทั้งสิ้น 26 คน