การประชุมผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ

จัดการประชุมฯ วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพ