การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล Level 1

จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอินทร์คำ จ.เชียงราย