การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับชาติ (ภาค 3) ประจำปี 2560

อบรมระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น