การอบรมผู้ตัดสินกีฬากาบัดดี้ ระดับชาติ ประจำปี 2560

จัดการอบรมระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่