การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคูราช ประจำปี 2560

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคูราช ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก