การอบรมผู้ตัดสินกีฬาซอฟท์บอล ขั้นต้นและขั้นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่