ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรกีฬาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ ด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

รายละเอียด :

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรกีฬาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ ด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

เอกสารแนบ :

ดาวน์โหลด