กกท.เปิดอบรมต่อเนื่อง ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

รายละเอียด :

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญบุคลากรทางการกีฬาที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนานาชาติที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนาบุคลากรกีฬา กกท. สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมต่อเนื่องและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 หลักสูตร ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา 0 2186 7522 หรือ 0 2186 7111 ต่อ 8151-3

เอกสารแนบ :

ดาวน์โหลด