โครงสร้างองค์กร
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย ก้องศักด ยอดมณี

เบอร์โทร : 02 186 7581

อีเมล์ :

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย วิษณุ ไล่ชะพิษ

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ : vissanu.l@sat.or.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาย วิบูณ จำปาเงิน

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ : wiboon@sat.or.th

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา

นางสาว ลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7172

อีเมล์ : laddawan@sat.or.th

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นาง ประไพ บรรจงจัด

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ :

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นางสาว ปิยวรรณ บรรจง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7184

อีเมล์ : piyawan.b@sat.or.th

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นางสาว ลลิดา ภักดีคีรีไพรวัลย์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8141

อีเมล์ : lalida@sat.or.th

นาง พรอนันต์ คำหวาน

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ :

นาย พสก สวัสดิภาพ

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ : pasok.s@sat.or.th

นางสาว ชุติกาญจน์ ศศิวรรณพงศ์

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ : chutikan@sat.or.th

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นางสาว พิกุลแก้ว จันทร์เพ็ง

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8151

อีเมล์ : phikulkaew.ch@sat.or.th

นางสาว นคพรรณ สุวรรณหงษ์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8152

อีเมล์ : nakhapan.s@sat.or.th

พีระเดช ต้นประดิษฐ์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8151

อีเมล์ : peeradat.t@sat.local

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นาย มงคล ศัพทะนาวิน

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8143

อีเมล์ : mongkol.s@sat.or.th

นางสาว กรกมล ศิลปอาชา

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8155

อีเมล์ : kornkamol.s@sat.or.th

นางสาว มาฆวรรณ เชื้อประทุม

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8142

อีเมล์ : makhawan.c@sat.or.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ