โครงสร้างองค์กร
ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย ก้องศักด ยอดมณี

เบอร์โทร : 02 186 7581

อีเมล์ :

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

นาย ประชุม บุญเทียม

เบอร์โทร : 02-1867350

อีเมล์ : vissanu.l@sat.or.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

นาย ปรีชา ลาลุน

เบอร์โทร : 02-1867523

อีเมล์ : preecha@sat.or.th

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา

นางสาว ลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7172

อีเมล์ : laddawan@sat.or.th

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นาง ประไพ บรรจงจัด

เบอร์โทร : 02-1867111

อีเมล์ :

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นาย ตรอง ศิริวรรณ

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 7184

อีเมล์ : ไม่มี

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นางสาว จินดา สุริยะวงค์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8141

อีเมล์ : jinda@sat.or.th

นางสาว จิตติมา จีนเสถียร

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8142

อีเมล์ :

นาย วีระเทพ ศุภศิลป์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8142

อีเมล์ :

นางสาว รุ้งรัชฏา ขาวคม

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8141

อีเมล์ :

พนักงานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ

นางสาว พีรญาณ์ คณะวาปี

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8151

อีเมล์ :

นาย ภัณฑิล จิตต์หมวด

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8114

อีเมล์ :

พีระเดช ต้นประดิษฐ์

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8151

อีเมล์ : peeradat.t@sat.local

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ

นาย มงคล ศัพทะนาวิน

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8143

อีเมล์ : mongkol.s@sat.or.th

นางสาว กรกมล ศิลปอาชา

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8155

อีเมล์ : kornkamol.s@sat.or.th

นางสาว มาฆวรรณ เชื้อประทุม

เบอร์โทร : 02-1867111 ต่อ 8142

อีเมล์ : makhawan.c@sat.or.th

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ